potentiel biogaz
biométhanisation
Biogas laboratoire biogaz belgique cinetique biogaz matieres premieres biométhanisation

Association de nutrionistes docteur biogaz

 
Français Belgique
Deutsch
Nederlands België
English version available soon

 

Nutritionniste précédent Nutritionniste suivant U bent hier: Home --> Producten en diensten --> Digestaat analysen

Digestaat analysen

 

Waarom regelmatig digestaat analysen laten uitvoeren?

Het digestaat is het milieu waarin de bacteriën en protozoa moeten werken om biogas te produceren. Dit milieu is rijk aan informaties i.v.m. het verloop van de vergistingprocessen.

Het is inderdaad zo dat een eenvoudige batterij analysen op het digestaat meestal voldoet om elke dysfunctionering te diagnostiseren en de oorzaken en remedies te bepalen. Men kan ook gemekkelijk detecteren wat niet klopt voordat de vergister gaat instorten en verbeteringen in de voeding aanbregen om de zaken recht te trekken.

Sommige analysen kunnen gemakkelijk worden geïmplementeerd bij en door de vergister zelf met geringe en goedkope laboratoriumapparatuur + enkele trainingsessies.

Andere analysen zijn complexer uit te voeren en dienen in een gespecialiseerd laboratorium zoals het onze worden uitgevoerd (vluchtige vrije vetzuren, ammoniacale stikstof, totale sikstof, ruwe celstof, etherextract, mineralen enz...). Wij blijven tot uw beschikking om een analyse plan op te stellen teneinde uw vergister optimaal aan te sturen. Wanneer de analysen in ons laboratorium worden uitgevoerd woreden de rapporten steeds herzien door een universitair nutritionist en aangevuld met de nodige raadgevingen op gebied van eventuele aanpassingen in het voedingsrantsoen.

Waar dient u analysen te laten uitvoeren?

onze adviezen en analysebeoordelingen worden gewaardeerd door onze klanten. Wij voeren uiteraard het liefst onze analysen zelf in ons eigen laboratorium. Toch accepteren wij evenwel analysen van andere laboratoria te beoordelen. Als u niet in staat bent om de analyserapporten van uw huidig lab uit te pluizen helpen wij u graag conclusies te trekken en nuttige raadgevingen te verschaffen.

Waar u danook analysen laat uitvoeren moet u weten dat analytische opvolging van vergisters kapitaal zijn voor een goed beheer van de vergisting. Zeker wanneer de biogasproductie gebrekkig is, is het hoog tijd dat u de juiste ontledingen laat uitvoeren en correct beoordeelt. Er wordt nog te vaak geroddeld op basis van veronderstellingen. Een juiste en effektieve diagnose kan enkel worden opgesteld vanuit welbepaalde wetenschappelijke gegevens.

Nooit zullen wij onnodige analysen laten uitvoeren. Wanneer een vergister dysfunctionneert trachten wij steeds een eerste diagnose te stellen op basis van de huidige voeding (meestal volstaat dit om te detecteren wat verkeerd gaat). Hiervoor beschikken wij over een database met analysen van meer dan 8000 grondstoffen.

 

 

 

Welke analysen, welke frekwentie?

1. FOS/TAC

Gezien de eenvoud van het protocol en de geringe kost van deze ontleding geven wij u raad een FOS/TAC elke dag uit te voeren. Dit geldt vooral waneer de voeding sterk verschilt van de ene dag tot de andere. Anders zullen 2 à 3 analysen per week u helpen snel te reageren.

2. pH

Gezien de eenvoud van de bepaling en de huidige geringe kost van pH-meters, geven wij raad deze analyse evenwel elke dag uit te voeren. Vergeet niet dat een pH-meter regelmatig moet worden gecalibreerd.

Een kleine verandering van het pH in een vergister kan zare gevolgen hebben op bij voorbeeld het H2S gehalte in het biogas.

Een hoog pH kan het gevolg zijn van een alcalose (ammoniac vergiftiging). Wanneer deze te paar gaat met een staking van biogas productie en een hoge concentratie vluchtige vetzuren is het hoog tijd de ammoniacale stikstof te bepalen en de stikstof-voeding te herzien.

Een laag pH zal steeds aanwijzing geven dat de voeding te rijk is aan koolhydraten en te arm is aan celstof en hemicellulosen.

Brutale variaties in het pH wijzen steeds naar een te zwak buffervermogen van de vergister. Het is dan hoog tijd het basisrantsoen te herberenen.

3. Droge stof en organische stof

De analysen van de droge stof en ruwe as zouden elke maand moeten worden uitgevoerd op het digestaat.

- Wanneer de droge stof van het digestaat stijgt is het eerst nodig na te kijken of deze verhoging te wijten is aan een verhoging van de assen of van onverteerde organische stof.

- Stijging van de ruwe as: zal steeds komen van en voeding die te rijk is aan mineralen (kieselguhr, bleekaarde, vinasse van ionenwisselaars, producten van suikerraffinaderij met hoge calciumgehalten enz...). Het is dan aangewezen alle gebruikte grondstoffen te ontleden op de ruwe as teneide te detecteren welke de boosdoender is.

- Stijging van de organsiche stof: komt voor waneer men een vergister massaal voedt met producten met hoge droge stof waarvan de organische stof een lage verteerbaarheid vertoont. Een voeding met slechte verteerbaarheid van de organische stof en lage drogestof zal nooit een verhoging van de droge stof geven in het digestaat. De onverteerde organische stof wordt dan gespoeld door het hoge input aan water. Om deze reden hebben wij beslist steeds de verteerbaarheid te includeren in onze potentieel en kinetiekrapporten.

 

 

Een hoog gehalte aan organische stof in de digestaten moet aanleiding geven tot een herziening van de basisrantsoen en/of een analyse van de mogelijke voorbehandelingen die de verteerbaarheid van de organische stof kunnen bevorderen. Winfo voert regelmatig differentiële analysen van producten met of zonder voorbehandelingen (pletten, malen, enzymatische behandelingen enz...). Zo is geeft het malen goede resultaten op de verteerbaarheid van vochtige tarwe (38% verschil) maar heeft bijna geen invloed op tarwekaf. Op tarwekaf kunnen enzymatische voorbehandelingen de verteerbaarheid verhogen met 24%.

4. Vluchtige vetzuren

Wanneer de FOS/TAC boven 1 stijgt is het hoog tijd een analyse uit te voeren op individuële vluchtige vetzuren:

 • azijnzuur (acetic acid, C2)
 • propionzuur (propionic acid, C3)
 • boterzuur (butyric acid, C4)
 • valeriaanzuur (valeric acid C5)

De stijgin van azijnzuur op zich geeft een indicatie dat de methanogenen niet meer goed volgen om dit zuur om te zetten in CH4 en CO2. Dit kan gebeuren wanneer de methanogenen sneuvelen (bv pH daling), wanneer deze gedesactiveert worden (bv NH3 concentratie te hoog), of bij een wijziging van het rantsoen (de hydrolyserende bacteriën vermenigvuldigen zich veel sneller dan de methanogenen wanneer bv meer suikers en zetmelen voorkomen in de voeding). De methanogenen vermenigvuldigen zich uiterst traag en kunnen het azijnzuur niet tijdig verwerken.

Zolang de concentraties in de volgorde C2>C3>C4>C5 blijven is er meestal geen echt gevaar. Wanneer deze omkeren is het hoog tijd sterk in te grijpen op de voeding van de vergister.

Frekwentie van de analysen op indivuduële vluchtige vetzuren:

 • mag, maar hoeft niet 1 maal per maand wanneer geen wijziging in het rantsoen optreedt.
 • Wanneer men het voedingsrantsoen wijzigd (verandering van grondstoffen en of de ratio's ervan) moet deze analyse ELKE DAG worden uitgevoerd. De rapporten dienen dan ook niet gewoon in de schuif te belande! Men moet een onmiddelijke beoordeling uitvoeren van het rapport en maatregelen treffen indien nodig. Maatregelen = steeds de rithme van de verandering in het rantsoen vertragen.
 • Moet een paar dagen na mekaar worden uitgevoerd wanneer de FOS/TAC boven 1 gaat. Evenwel moeten de analyserapporten onmiddelijk worden beoordeeld en actie moet worden genomen als het mis gaat met de concentraties vetzuren. NOOIT WACHTEN dat het te laat is.

5. Andere analysen

Wanneer wij een vergister opvolgen nemen wij steeds (om de 15 dagen of om de 30 dagen):

 • Ruw eiwit (totale stikstof)
 • Ammoniacale stikstof
 • Ruwe celstof
 • Ruw vet
 • Ca, Na, K, Mg, S
 • Buffercapaciteit

en soms andere parameters volgens het type voeding van de vergister (dit beoordelen wij bij controle van het rantsoen).

 

Designed by bvba Winfo sprl Rue Bruyères d'inchebroux, B-1325 Chaumont-Gistoux
voeding en optimalisatie ven anaërobe vergistesr

Belangrijke trefwoorden op deze pagina: Biogas laboratorium België, nutritionisten, biogas voeding van vergisters

Laatste Update: 19-Aug-2012